Rektorin Christiane Finke
Konrektorin Martina Stiewe-Simon